Spotkanie dot. wykorzystania rozwiązań McAfee SIEM i Threat Intelligence w RODO

Zapraszamy na organizowane przez Orion Instruments Polska i McAfee Polska spotkanie dotyczące wykorzystania rozwiązań McAfee SIEM i Threat Intelligence w spełnieniu wymagań stawianych przez RODO w sektorze zdrowia publicznego.

RODO oznacza fundamentalną zmianę podejścia do ochrony danych osobowych wprowadzając m. in. obowiązek oceny skutków przetwarzania dla ochrony danych (DPIA – Data Protection Impact Assessment) w odniesieniu do organizacji, dla których przetwarzanie takie wiąże się z wysokim ryzykiem. Rozporządzenie jest jednak zbiorem ogólnych założeń i kierunkowych wytycznych w związku z czym można je odczytywać na wiele sposobów i rozmaicie interpretować, w tym również dochodząc do sprzeczności np. w zakresie obowiązku usunięcia danych z backupu i logów w ramach realizacji prawa do zapomnienia. RODO zachowuje zasadę neutralności technologicznej, w związku z czym konkretne rozwiązania organizacyjne i techniczne mogą przybierać różnorodne formy w zależności od specyfiki danej branży. Sektor medyczny jest pod tym względem szczególny, jeżeli chodzi o rodzaj, zakres oraz cel przetwarzanych danych.

Musimy pamiętać, że administrator danych musi:

* ustanowić sformalizowane procedury reagowania na incydenty
* wdrożyć wewnętrzne procesy powiadamiania o naruszeniach
* niezwłocznie informować osobę, której dane dotyczą, o naruszeniu jej danych osobowych
* powiadomić Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w ciągu 72 godzin od wykrycia naruszenia
* zapewnić zgodność z regulacjami pod groźbą wysokich kar administracyjnych

Wywiązanie się z powyższych obowiązków będzie skrajnie trudne bez zautomatyzowanego wykrywania, raportowania i powiadamianie o naruszeniach danych. W związku z tym chcielibyśmy Państwu zaprezentować korzyści jakie w zakresie dostosowania się do wymogów RODO może odnieść podmiot z sektora zdrowia publicznego wdrażając rozwiązania klasy SIEM (Security Information and Event Management) i Incident Responce.

Termin: 26 marca (poniedziałek)
Miejsce: Restauracja Videlec, ul. Grójecka 194,
02-390 Warszawa

Agenda:

16:30 - 17:00 Rejestracja, kawa, przekąski
17: 00 -18:00 Wykorzystanie McAfee SIEM w spełnieniu wymagań RODO, demonstracja systemu - Adam Warda, Orion Instruments Polska
18: 00 -19:00 Dlaczego warto uzupełnić SIEM o rozwiązania Threat Intelligence Exchange (TIE), User & Entity Behavior Analytics (UEBA), Data Exchange Layer (DXL), Incident Response -
Adam Warda, Orion Instruments Polska
19: 00-19:30 Pułapki i niuanse RODO, Piotr Brogowski, Orion Instruments Polska
19: 30 -20:00 Pytania i Odpowiedzi
20:00 - Kolacja

Udział bezpłatny.